فقر در آمایش سرزمین/ جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهرها