برخورداری 30 درصد از مددجویان امداد خراسان شمالی از بیمه خدمات درمانی