68 سالن ورزشی آموزش و پرورش در آذربایجان غربی فعال است