استقبال دانشجویان زنجانی از رشته های متنوع دانشگاه علمی و کاربردی