سفیر سنگال: برای ایجاد انجمن دوستی ایران و سنگال تلاش خواهیم کرد