علوم اجتماعی از منظر حکمت صدرایی در قم بازخوانی می‌شود