تعلیق هسته ای را در دولت خاتمی شکستیم/برخی ها ندای نرمش قهرمانانه رهبری را نشنیدند/میراث فرهنگی و محی