80 نفرازمددجویان بهزیستی مازندران برای نخستین باربه مشهد اعزام شدند