مجمع عمومی فوق العاده خانه احزاب با حضور رحمانی فضلی امروز تشکیل می شود