ضرورت پیوند صنعت و دانشگاه از نگاه مدیرکل صنعت و معدن استان یزد