وجود ظرفیت های بالای سرمایه گذاری نیازمند حضور سرمایه گذاران است