بازتاب اظهارات صریح رهبری درباره مراکز نظامی در روزنامه ها