اقدام عجیب آموزش و پرورش تهران؛ فرصت طلایی برای دور هم نشینی معلمان!