دانشجوی دانشگاه صنعتی اراک رتبه برتر جشنواره قرآنی منطقه چهار شد