دست‌های بسیاری به دنبال غرق کردن مسلمین در اختلافات مذهبی و ناسیونالیستی هستند