مطالبات محقق نشده هنرمندان کردستانی/حمایت از هنر شعاری نباشد