ورزشکاران اردبیلی 56 مدال بین‌المللی و جهانی کسب کردند