کاهش قدرت خرید مسکن در میان مردم/ دولت به فکر افزایش نرخ تسهیلات مسکن باشد