روزنامه نگارآمریکایی:هماهنگی کامل داعش و جمهوری ...