نمایش تندیس آثار باستانی جیرفت در جشنواره هفته فرهنگی