ادبیات کمک آل سعود در کشتار معنی شده است/ پیشتازی پاسداران در عرصه های فرهنگی و اقتصادی