ربیعی: بالا بردن کرامت انسانی در جامعه از برنامه های اصلی دولت است