ساختمان اداره برق چاراویماق با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه افتتاح شد