یک سلفی: ساره بیات به همراه جولین مور روی فرش قرمز/ کن ۲۰۱۵