روایت های ویدیویی از چالش های زندگی شهری/انسان معاصر در بستر شهر تعریف پیدا می کند