رابطه بین بادام زمینی و آسم در کودکان/ توصیه به خانواده ها