17 ساعت تجاوز به 2 دانش آموز/ قربانیان با نمک شکنجه می‌شدند