گام نخست اجرای طرح احيا و تعادل‌بخشی آب‌های زيرزمينی