کشته شدن 25 شبه نظامی در عملیات ارتش در شرق الجزایر