رفع معضل مدارس 2 نوبته با احداث 10 هزار واحد آموزشی/ استان تهران و البرز در صدر