برای پیشگیری از بیماری‌های کلیوی هیچ عزم جدی دیده نمی‌شود