شرایط ویژه استخدام در ادارات دولتی و غیر دولتی در سال 94