با رعایت این راهکارها خوردن میوه و سبزی را صد برابر کنید