دریافت زیرچوبی از مردم در میدان مرکزی میوه و تره‌بار