ارتباط نزدیک بیماری‌های مزمن و مصرف داروهای خواب آور و مسکن‌ها