پایان نمایشگاه بیست و هشتم و تشکیل نشست روسای کتابخانه های بزرگ