دیدار وزیر دارایی عراق با مدیر منطقه ای بانک جهانی