محکومیت 9 تروریست در الجزایر: از 8 سال زندان تا حبس ابد