30 هزار تصویر دیگر به آرشیو تخصصی علمای شیعه اضافه می‌شود