پرسپولیس واستقلال را به احترام مردم به خودروسازان واگذارنکنید/ رفتن از وزارت ورزش به صنعت یعنی خصوصی