دیدار وزیر خارجه نروژ با محمود عباس و نخست وزیر فلسطین