حمایت از نیروی کار موجب تقویت بنیادهای اقتصاد مقاومتی می‌شود