افزایش موالید در کشور نیاز به تغییر نگرش مردم دارد