رویترز: پادشاه مراکش، 4 وزیر جدید کابینه را منصوب کرد