السیسی با فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه دیدار کرد