گاز لایه ای آمریکا دربرابر گاز طبیعی روسیه شانسی برای صادرات به اروپا ندارد