تخلیه و بارگیری 157 هزار تن انواع کالا در بندر کيش