بانوی پیر کوپاایتالیا را هم به خانه برد/ ماتری در نقش موراتا