چیدن توت در کوچه خیابان‌های شهر / عکس : زهره سلیمی