تهیه پیش نویس در فضای تهدید دربرگیرنده منفعت شیطان بزرگ است